Đ/c Lê văn Hậu Chủ tịch Hội

 

 

Đ/c Hà Thị Việt Bắc, phó Chủ tịch Hội

Đ/c Nguyễn Hữu Đông, phó Chủ tịch Hội